Get Adobe Flash player

T.T. reglement

T.T. reglement

Onderlinge tentoonstelling de Putter:

 

1. Inschrijving kan geschieden door leden van de “de Putter”. Met inachtneming van het vraagprogramma en het reglement van de N.B.v.V.

2. Het keuren geschiedt conform de keurtechnische richtlijnen van de keurmeestersverenigingen van de N.B.v.V. www.keurmeesters.nbvv.nl

3. Vogels in de A-klasse moeten zijn geringd met gesloten ringen van een bij de C.O.M.-Nederland aangesloten bond.(juiste maat). A-klasse: eigen kweekvogels. Zie Vraagprogramma N.B.v.V. C-klasse: alle overige vogels die niet in de A-klasse vallen

4. Het inschrijfgeld bedraagt voor de eerste 5 enkelingen 1 euro per vogel. Vanaf de 6e vogel gratis. Ongeacht de klasse. Voor stammen en stellen wordt niets extra’s berekend.

5. De inschrijfformulieren moeten duidelijk worden ingevuld in volgorde van het vraagprogramma onder vermelding van klassenummer, soort, kleur, volgnummer, kweeknummer en verzekeringsbedrag. Desgewenst kan de inzender ook het volgnummer opgeven. De inzender kan kiezen of hij eremetaal, eremetaal plus geld of alleen geld wenst. De kampioensbeker is niet inwisselbaar voor de bovenstaande mogelijkheden.

DEZE KEUZE DIENT DUIDELIJK OP HET INSCHRIJFFORMULIER LINKS IN DE BOVENHOEK VERMELD TE WORDEN! (Eremetaal, eremetaal plus geld of alleen geld). Waarde: Goud € 5,50, Zilver € 4,50 en Brons € 3,50.

6. Men dient in te zenden in de universele t.t.-kooien welke aan de binnenzijde mat wit en aan de buitenzijde mat zwart van kleur dienen te zijn. Lees voor het inzenden het vraagprogramma op www.nbvv.nl.

7. Bij het inbrengen van kwartels dient er een entverklaring van de dierenarts overlegd te worden op het o.t.t.-secretariaat.

8. Alle vogels zijn gedurende hun aanwezigheid in het tentoonstellingsgebouw tegen diefstal en brand verzekerd mits de waarde van de vogel is vermeld op het inschrijfformulier. De kooien worden door het t.t.-bestuur vermeld op het verzekeringsformulier.

9. Voor ziekte en of sterfte van vogels, neemt het t.t.bestuur geen verantwoording.

10. De bodem van de kooi dient gevuld te zijn met schelpenzand. De fonteinen aan de kooi dienen wit te zijn. Betreft het kooien voor parkieten, dan mogen het voerbakje en het stokje voor het fonteintje weggelaten worden. Het voer wordt dan op de bodem verstrekt. Bij vogels met natte ontlasting, bijv. (glans) spreeuwen en (zang)lijsters worden er houtsnippers gebruikt.

11. Er mogen om welke reden dan ook geen kooien van de stellingen worden genomen. Iedere inzender, die onregelmatigheden constateert, dient dit onmiddellijk te melden aan het t.t.-bestuur.

12. Bij het inbrengen van de vogels, dienen de vogels voorzien te zijn van voldoende voedsel. Voor water wordt gezorgd.

13. De o.t.t.-commissie legt tenminste minimaal op de jaarvergadering rekening en verantwoording af van haar activiteiten. Zij wordt op de jaarvergadering benoemd.

14. Het verenigingsbestuur heeft bij monde van de voorzitter te allen tijde recht op informatie over de gang van zaken de o.t.t. betreffende. De voorzitter heeft te allen tijde recht om een o.t.t.-vergadering bij te wonen. Dit ter toetsing aan de statuten en het huishoudelijk reglement.

15. De o.t.t.-commissie is evenals het bestuur gehouden aan art. 7 lid 2 sub. c van de statuten.

16. De ringen van de vogels die op de tentoonstelling een kampioenschap behalen worden gecontroleerd op het kweeknummer en juiste jaartal.

17. De leden die vogels inzenden op de show ontvangen een gratis catalogus. Leden die geen inzender zijn, dienen de catalogus te betalen. De prijs van de catalogus wordt door het ott-bestuur vastgesteld.

18. De entreeprijs voor de tentoonstelling wordt door het ott-bestuur vastgesteld.

19. Het o.t.t.-reglement is uitsluitend te wijzigen op de algemene vergadering (jaarvergadering). Indien wijzigingen het vraagprogramma en/of in de keurtechnische richtlijnen dit verlangen, zal het reglement tussentijds gewijzigd kunnen worden.

20. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het o.t.t. bestuur na overleg met het verenigingsbestuur.

 

VRAAGPROGRAMMA VOOR DE O.T.T.

A-klasse;

1. Algemeen Kampioen; Deze is bestemd voor de hoogst gewaardeerde vogel in de A-klasse. Als er vogels uit verschillende groepen met een gelijk aantal punten eindigen, dan geldt het daarvoor bestemde rooster. (zie verderop in dit reglement).

2. Kampioen Kanaries; De vogel met het hoogste aantal punten. Bij gelijk aantal punten ter bepaling aan de keurmeester.

3. Kampioen Tropen; De vogel met het hoogste aantal punten. Bij gelijk aantal punten ter bepaling aan de keurmeester.

4. Kampioen Parkieten; De vogel met het hoogste aantal punten. Bij gelijk aantal punten ter bepaling aan de keurmeester.

5. Kampioen Europese Cultuurvogel; De vogel met het hoogste aantal punten. Bij gelijk aantal punten ter bepaling aan de keurmeester.

6. Kampioen Hybriden (zowel met Kanarie als met Tropen bloed); De vogel met het hoogste aantal punten. Bij gelijk aantal punten ter bepaling aan de keurmeester.

7. Kampioen Duiven; De vogel met het hoogste aantal punten. Bij gelijk aantal punten ter bepaling aan de keurmeester.

8. Kampioen Grondvogels; De vogel met het hoogste aantal punten. Bij gelijk aantal punten ter bepaling aan de keurmeester.

9. Jeugdkampioen; De vogel met het hoogste aantal punten. Bij gelijk aantal punten ter bepaling aan de keurmeester.

Uit bovenstaande groepen worden de kampioenen bekend gemaakt. De kampioenen uit groep 2 tm 9 komen in aanmerking voor het Algemeen Kampioenschap.

 

A-KLASSE

1. Om voor een prijs in aanmerking te komen, moet een vogel minimaal 89 punten behalen.

2. Er wordt per groep één kampioenschap toegekend.

3. Per categorie (1 tm 34) van de N.B.v.V. zullen naar rato van het aantal ingeschreven vogels, Gouden, Zilveren en Bronzen medailles worden toegekend, conform de volgende verdeling;

1 tm 25 vogels 1 keer eremetaal Goud, Zilver Brons.

26 tm 50 vogels 2 keer eremetaal Goud, Zilver Brons.

51 tm 75 vogels 3 keer eremetaal Goud, Zilver Brons.

76 tm 100 vogels 4 keer eremetaal Goud, Zilver Brons. etc.

 

C-KLASSE

Alle vogels die niet in de A-klasse vallen.

Alleen de “Mooiste C-vogel”.

Echter wordt er 1 keer goud, zilver en brons toegekend indien er minimaal 10 vogels zijn ingezonden.

Minimaal 89 pnt.

 

STAMMEN

Vier gelijksoortige vogels (o.a. gelijke ras, soort, kleur etc.). Het behoeven niet alleen mannen of poppen te zijn als uiterlijk het verschil tussen man en pop maar niet waarneembaar is. Lees de richtlijnen van de N.B.v.V.

1. GROEP 2 KANARIES (A-KLASSE) (alle kanaries)

2. GROEP 3 TROPEN (A-KLASSE) (alle tropen)

3. GROEP 4 PARKIETEN (A-KLASSE) (alle parkietachtigen)

4. GROEP 5,6,7,8 (A-KLASSE) (alle overige vogels)

IN ELKE GROEP:

1. Er wordt 1 kampioen toegekend, mits er minimaal 3 stammen ingeschreven zijn.

2. Per categorie (1 tm 34) van de N.B.v.V. zullen naar rato van het aantal ingeschreven stammen,

Gouden, Zilveren en Bronzen medailles toegekend, conform de volgende verdeling:

Eén tm zes stammen 1 keer eremetaal Goud, Zilver, Brons.

Zeven of meer stammen 2 keer eremetaal Goud, Zilver, Brons.

3. Vogels in een stam doen NIET mee met de enkelingen.

4. Om voor een prijs in aanmerking te komen moet het minimum aantal punten van 356 pnt. worden behaald. Eenheidspunten mogen niet worden meegerekend. Elke afzonderlijke vogel dient minimaal 89 punten te hebben behaald om voor een prijs in aanmerking te komen. Absenten en foutieve inschrijvingen niet meegerekend.

 

STELLEN:

Twee gelijksoortige vogels (o.a. gelijke ras, soort, kleur etc.). Het behoeven niet alleen mannen of poppen te zijn als uiterlijk het verschil tussen man en pop maar niet waarneembaar is. Lees de richtlijnen van de N.B.v.V.

1. GROEP 2 KANARIES (A-KLASSE) (alle kanaries)

2. GROEP 3 TROPEN (A-KLASSE) (alle tropen)

3. GROEP 4 PARKIETEN (A-KLASSE) (alle parkietachtigen)

4. GROEP 5,6,7,8 (A-KLASSE) (alle overige vogels)

IN ELKE GROEP:

1. Er wordt 1 kampioen toegekend, mits er 3 stellen ingeschreven zijn.

2. Per categorie (1 tm 34) van de N.B.v.V. zullen naar rato van het aantal ingeschreven stellen, Gouden, Zilveren en Bronzen medailles toegekend, conform de volgende verdeling:

Eén tm zes stellen 1 keer eremetaal Goud, Zilver, Brons.

Zeven of meer stellen 2 keer eremetaal Goud, Zilver, Brons.

3. Vogels in een stel doen NIET mee met de enkelingen.

4. Om voor een prijs in aanmerking te komen moet het minimum aantal punten van 178 pnt. worden behaald. Elke afzonderlijke vogel dient minimaal 89 punten te hebben behaald om voor een prijs in aanmerking te komen. Absenten en foutieve inschrijvingen niet meegerekend.

 

BONDSKRUIS:

Deze is bestemd voor de hoogst gewaardeerde vogel in de A-klasse, waarbij in onderstaand rooster is aangegeven in welke groep het bondskruis in het desbetreffende jaar zal vallen (aangegeven met 1). Met dien verstande dat het bondskruis uitsluitend gewonnen kan worden indien de vogel een gesloten ring heeft van de NBvV en voor het lid contributie afgedragen wordt aan de NBvV. Is een groep in het desbetreffende jaar niet vertegenwoordigd dan valt het bondskruis in groep 2 enz. De vogel die in aanmerking komt voor het bondskruis, moet een minimaal aantal punten behalen. Zie de reglementen van de NBvV.

 

ALGEMEENKAMPIOEN:

De vogel met het hoogste aantal punten (inclusief opwaardering) krijgt de titel algemeen kampioen.

Als er vogels uit verschillende groepen met een gelijk aantal punten eindigen, dan geldt het onderstaande rooster:

 

Groep

2024

2025

2026

2027

2028

Tropen

1

4

2

3

1

Kanaries

3

1

4

2

3

Parkieten

2

3

1

4

2

Rest

4

2

3

1

4

 

BONDSMEDAILLE:

De bondsmedailles worden verdeeld onder ALLE kampioenen, (enkelingen, mooiste C-vogel, jeugd, stellen en stammen) waarbij aangemerkt dat de kampioen die het bondskruis ontvangt NIET ook nog een bondsmedaille krijgt. Indien er daarna nog medailles te vergeven zijn, dan worden deze verdeeld onder de gouden medaille winnaars met het hoogste aantal punten. De vogels die in aanmerking komen voor een medaille, moeten wel het minimum aantal punten behalen. Deze punten staan in “het tentoonstellingskatern” dat de NBvV verstuurd aan de leden.

 

JEUGDKAMPIOEN:

1. Over alle A-klasse vogels wordt er één kampioenschap toegekend.

2. Bij een gelijk aantal punten wordt de kampioen aangewezen door de keurmeester.

3. Geen minimum aantal punten.

4. Verder eremetaal Goud, Zilver en Brons naar rato van het aantal ingeschreven vogels.

 

KLASSEN REGLEMENT:

1. Deelname geschiedt door het inzenden van vier vogels (in de A klasse) in (een) bepaalde onderstaande groep(en), waarbij men verplicht is om ieder jaar te showen om in ieder geval de status te behouden. Wordt hieraan niet voldaan, dan degradeert men één klasse. Iedereen doet automatisch mee indien aan de minimum eisen wordt voldaan. Heeft men nog geen status (of geen status meer) krijgt men Max. de C-status. Het jaar daarop (de jaren daarna) kan men verderop klimmen. Inzenders kunnen ieder jaar maximaal één status klimmen of maximaal één status zakken.

GROEPEN:

1. Kanaries

3. Tropen

4. Parkieten

5. Groep 5,6,7,8 en 9

2.  Aan de hand van de behaalde punten wordt met behulp van een matrix (zie hieronder) het resultaat bepaald.

Opwaarderingspunten worden meegeteld.

3.  Plus en/of min punten worden niet meegenomen voor het eindresultaat.

4.  Aan het meedoen aan dit klassenkampioenschap, zijn geen extra kosten verbonden.

5. Uiterlijk op de jaarvergadering wordt het resultaat bekend gemaakt, en de daarbij behorende oorkonde met daarop de behaalde status uitgereikt.

Aan niet-inzenders wordt wel een status maar geen statuscertificaat uitgereikt. Tevens wordt er geen certificaat uitgereikt wanneer:

- geen vier vogels worden ingezonden, en/of

- deze vier vogels niet in aanmerking komen voor een status omdat er niet voor alle vogels voldoende punten zijn behaald (zie matrix)

Opmerking: de punten van een reeks worden niet meer opgeteld om de status te bepalen. Het laagste aantal vermelde punten, bij een statusklasse, Is het minimum aantal punten dat behaald moet worden om die status te behalen.

Matrix:

2x88 en 2x89 punten = C status

2x89 en 2x90 punten = B status

2x90 en 2x91 punten = A status

2x91 en 2x92 punten = Top status

 

REGLEMENT O.T.T.-COMMISSIE

1. Uit de algemene ledenvergadering wordt een o.t.t.-commissie bestaande uit 5 personen gekozen.

2. Ieder commissielid wordt benoemd voor een tijdsduur van minimaal drie jaar en kan zich voor een volgende termijn herkiesbaar stellen.

3. Eens in de drie jaar, op de jaarvergadering, treedt een commissielid of treden enkele commissieleden af volgens het rooster van de bestuursverkiezing zoals omschreven in het huishoudelijk reglement. Lees voor beheerder clubgebouw in dit geval tweede penningmeester.

4. Door de commissie worden een voorzitter, secretaris, penningmeester, 2e penningmeester en een algemeen adjunct gekozen (eveneens voor drie jaar).

5. De verantwoording over de werkzaamheden wordt binnen de commissie verdeeld.

6. De afzonderlijke commissieleden zijn verantwoording verschuldigd aan de commissie. De commissie op haar beurt heeft, via de voorzitter van de vereniging, een informatieplicht tegenover het verenigingsbestuur. Eerst op de jaarvergadering legt de commissie tegenover de vereniging verantwoording af van haar gevoerde beleid.

7. Besluiten van de commissie worden met meerderheid van stemmen genomen.

8. Naast de commissieleden, worden enkele medewerkers benoemd.

9. De medewerkers krijgen tijdens een vergadering in overleg een taak c.q. taken toebedeelt. Na deze vergadering, worden zij alleen nog voor een afsluitende vergadering, na het einde van de o.t.t., uitgenodigd. Tenzij dit wenselijk wordt geacht door de commissie, kan hiervan worden afgeweken.

10. Tijdens een vergadering heeft een medewerker inspraak echter geen stemrecht. Dit is voorbehouden aan de commissie.

11. Een medewerker is verantwoordelijk voor zijn taak, maar de commissie is eindverantwoordelijke.

12. Heeft een medewerker problemen, vragen, opmerkingen enz. enz. dan dient hij zich te vervoegen bij een commissielid die, indien noodzakelijk, de vraag doorspeelt naar de commissievergadering.

13. De voorzitter heeft de volgende taken: het leiden van de vergaderingen; contact onderhouden met de medewerkers; schrijven van het voorwoord; bijeen roepen van de vergaderingen; openen van de o.t.t.; rondleiden van de genodigden; spreekbuis op de vergaderingen; verzorgen eindverslag op de jaarvergadering; verzorgen van p.r.-activiteiten; trekking van de grote verloting; sluiten van de o.t.t.

14. De secretaris heeft de volgende taken; herinneren van de keurmeesters; inschrijven van de vogels; verzenden van inschrijfformulieren; bestellen van o.t.t.-bescheiden; verzorgen van de blindelijst; verzorgen van afhaalkaarten; zorgdragen voor de catalogus; verzorgen van uitnodigingen; trekking van de grote verloting; innemen/uitgeven van de vogels; maken voorstel bondsmedailles; versturen van het verzekeringsformulier; maken uitslaglijst kampioenen; maken van oorkondes; maken van consumptiebonnen.

15. De penningmeester heeft de volgende taken; beheren van de gelden; kopen van de prijzen; maken Financieelverslag; uitgifte van consumptiebonnen; opnemen standen elektra/gas; bespreken restaurant; aanvragen verloting.

16. Het bestuur van de vereniging heeft de volgende taken; contracteren keurmeesters; bespreken van de zaal; huren van de stellingen; aanvragen van de o.t.t.;contact houden met de commissie (d.m.v. de voorzitter).

17. De in artikel 13, 14 en 15 genoemde taken kunnen alleen binnen de commissie anders verdeeld worden. Verantwoordelijk blijven degenen die in de desbetreffende artikelen staan genoemd.

18. Naast de medewerkers, kunnen ook de commissieleden een taak uit de takenlijst behartigen.

19. De takenlijst; Advertentiecampagne; Grote verloting; Tafelverloting; Verkoopklasse; Voeren van de vogels; Groen/planten; Verlotingen tijdens de show; Stellingen; Opbouwen; Keuringsdag (helpers); Aankleden zaal; Geluidsinstallatie; Entree heffen.

20. De o.t.t.-commissie is gehouden de statuten en reglementen van zowel de N.B.v.V als van de vereniging na te leven.

21. Dit reglement kan uitsluitend op de algemene vergadering (jaarvergadering) gewijzigd worden.

22. Voorstellen tot wijziging van dit regelement dienen minimaal één maand voorafgaande aan de algemene vergadering (jaarvergadering) ingediend worden bij het bestuur.

 

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering op de datum twaalf april negentienhonderd en zeven en zeventig en laatstelijk gewijzigd op 4 maart tweeduizend en vierentwintig voor de duur van drie jaren. (zie artikel 20 van het tentoonstellingsreglement)

 

Het bestuur:

G. Ligtermoet, voorzitter

C. van den Hoorn, secretaris

H. vd Bor, penningmeester

G. vd Bor, beheerder clubgebouw

B. vd Bor, algemeen adjunct.