Get Adobe Flash player

Statuten

Statuten

Reglementen

Op deze pagina vindt u achtereenvolgens de statuten en het huishoudelijk reglement

STATUTEN

NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR

Artikel 1.

1. De naam van de vereniging is: VOGELVERENIGING “DE PUTTER”.

Zij is gevestigd te Putten.

2. Het doel van de vereniging is:

a. alle vogelliefhebbers in de vereniging te doen opnemen;

b. de bevordering van de vogelteelt, de vogelkennis en de liefhebberij in de ruimste zin des woords.

c. het houden van vergaderingen, tentoonstellingen, cursussen, lezingen, enzovoorts.

3. De vereniging duurt voor onbepaalde tijd en is opgericht op vier november negentienhonderd zeven en vijftig.

LEDEN

Artikel 2.

1. De verenging kent:

a. leden;

b. jeugdleden;

c. ereleden.

2. Leden van de vereniging kunnen zijn personen, die de leeftijd achttien jaren hebben bereikt.

3. Jeugdleden zijn natuurlijke personen, die nog niet de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Een jeugdlid heeft tegenover de vereniging dezelfde rechten en verplichtingen als een lid, met dien verstande, dat hij geen stemrecht heeft en niet tot bestuurslid kan worden benoemd. Een jeugdlid wordt lid zodra deze de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt.

4. Om (jeugd)lid te kunnen worden, moet men zich aanmelden bij het bestuur, dat over de toelating van een (jeugd)lid beslist.

5. Bij niet-toelating door het bestuur kan het aspirant-(jeugd)lid een beroep doen op de algemene vergadering. Dit beroep wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur.

6. Ereleden zijn zij die, wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging, door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur als zodanig zijn benoemd.

7. Ereleden die niet tevens gewoon lid zijn hebben geen stemrecht.

 

Lees meer...