Get Adobe Flash player

Statuten

Reglementen

Op deze pagina vindt u achtereenvolgens de statuten en het huishoudelijk reglement

STATUTEN

NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR

Artikel 1.

1. De naam van de vereniging is: VOGELVERENIGING “DE PUTTER”.

Zij is gevestigd te Putten.

2. Het doel van de vereniging is:

a. alle vogelliefhebbers in de vereniging te doen opnemen;

b. de bevordering van de vogelteelt, de vogelkennis en de liefhebberij in de ruimste zin des woords.

c. het houden van vergaderingen, tentoonstellingen, cursussen, lezingen, enzovoorts.

3. De vereniging duurt voor onbepaalde tijd en is opgericht op vier november negentienhonderd zeven en vijftig.

LEDEN

Artikel 2.

1. De verenging kent:

a. leden;

b. jeugdleden;

c. ereleden.

2. Leden van de vereniging kunnen zijn personen, die de leeftijd achttien jaren hebben bereikt.

3. Jeugdleden zijn natuurlijke personen, die nog niet de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Een jeugdlid heeft tegenover de vereniging dezelfde rechten en verplichtingen als een lid, met dien verstande, dat hij geen stemrecht heeft en niet tot bestuurslid kan worden benoemd. Een jeugdlid wordt lid zodra deze de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt.

4. Om (jeugd)lid te kunnen worden, moet men zich aanmelden bij het bestuur, dat over de toelating van een (jeugd)lid beslist.

5. Bij niet-toelating door het bestuur kan het aspirant-(jeugd)lid een beroep doen op de algemene vergadering. Dit beroep wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur.

6. Ereleden zijn zij die, wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging, door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur als zodanig zijn benoemd.

7. Ereleden die niet tevens gewoon lid zijn hebben geen stemrecht.

 

Artikel 3.

 

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door het overlijden van het lid;

b. door schriftelijke opzegging door het lid. Het lidmaatschap houdt dan op met het einde van het boekjaar waarin is opgezegd, mits de opzegging tenminste twee maanden voor het einde van het boekjaar is gedaan; anders houdt het op met het einde van het volgende boekjaar. Het bestuur kan dispensatie geven van de termijn van twee maanden;

c. door schriftelijke opzegging door het bestuur. Deze opzegging kan gedaan worden, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden, het lidmaatschap te laten voortduren;

d. door ontzetting. Deze wordt door het bestuur uitgesproken, alleen wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Bij ontzetting geeft het bestuur het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekend schrijven kennis van het besluit, met opgaaf van redenen.

Het lid kan binnen een maand na de ontvangst van die kennisgeving schriftelijk in beroep gaan bij de algemene vergadering. De uitspraak van

de algemene vergadering is bindend voor partijen. Gedurende de beroepstermijn en zolang op het beroep niet is beslist, is het lid geschorst.

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele boekjaar verschuldigd. Het bestuur kan daarvan dispensatie geven.

CONTRIBUTIE

Artikel 4.

1. De leden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

BESTUUR

Artikel 5.

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. Zij worden door de algemene vergadering uit de meerderjarige leden van de vergadering gekozen.

2. Op de jaarlijkse algemene vergadering treden telkens twee bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar.

3. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt.

4. Bij een vacature in het bestuur kiest de eerstvolgende algemene

vergadering een opvolger.

5. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overblijvende bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin in de ontstane vacature(s) wordt voorzien.

Artikel 6.

1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. De functies van secretaris en penningmeester worden door de bestuursleden onderling verdeeld.

2. Bestuursbesluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.

3. Van het verhandelde in de bestuursvergaderingen worden notulen gehouden. Deze worden, na ondertekening door de voorzitter en secretaris, naar datum gerangschikt en aan een daartoe bestemd register toegevoegd.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR

Artikel 7.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door tenminste twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

2. Tot het navolgende is het bestuur slechts bevoegd na toestemming van de algemene vergadering:

a. het kopen, vervreemden of bezwaren van register goederen;

b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;

c. het verrichten van andere rechtshandelingen, waarvan de financiële betekenis of onbepaald is, of een bedrag van EENDUIZEND GULDEN (euro 453,78) te boven gaat, of waar door de vereniging voor langer dan één jaar wordt verbonden.

BOEKJAAR

Artikel 8.

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9.

1. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand juni, een algemene vergadering gehouden.

2. In deze vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn gevoerd bestuur in het afgelopen boekjaar.

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee leden, die geen bestuurslid mogen zijn. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

4. De algemene vergadering behandelt ook die voorstellen, die door het bestuur zijn gedaan, of die door tenminste één/tiende van het aantal leden veertien dagen voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingeleverd. Dit geldt ook voor buitengewone algemene vergaderingen.

Artikel 10.

1. Verder roept het bestuur een algemene vergadering bijeen, wanneer het dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.

2. Het bestuur is tot het bijeenroepen van een algemene vergadering verplicht, als tenminste één/tiende van het aantal leden dit schriftelijk aan het bestuur vraagt, met vermelding van de te behandelen onderwerpen. In dit geval moet de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek worden gehouden. Is dit niet het geval, dan kunnen de verzoekers zelf een algemene vergadering bijeenroepen op dezelfde wijze als het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in een dagblad, dat in de gemeente waar de verenging gevestigd is veel gelezen wordt.

Artikel 11.

1. De leden van de vereniging worden tot alle algemene vergaderingen tenminste één week tevoren door het bestuur schriftelijk opgeroepen.

2. De voorzitter van het bestuur en bij zijn afwezigheid één van de andere bestuursleden treedt op als voorzitter van de algemene vergadering.

3. De secretaris van het bestuur houdt notulen van het verhandelde in alle algemene vergaderingen. Het bepaalde in artikel 6, lid 3, is hierbij van toepassing.

4. Tenzij in deze statuten anders is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige, niet geschorste, leden. Ieder lid heeft één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

5. Over zaken wordt mondeling gestemd; over personen wordt met ongetekende briefjes gestemd, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, dat mondeling gestemd wordt.

6. Blanco stemmen en getekende briefjes zijn ongeldig.

7. Wordt bij verkiezing van personen bij de eerste stemming geen meerderheid verkregen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden. Wordt dan weer geen meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen verkregen.

8. Bij staken van de stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen over personen, dan beslist de stem van de voorzitter.

9. Het oordeel van de voorzitter, dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd word over een voorstel, dat niet schriftelijk is vastgelegd.

10. Wordt de juistheid van voormeld oordeel onmiddellijk na het uitspreken daarvan betwist, dan wordt opnieuw gestemd, wanneer dit verlangd wordt door de meerderheid van de vergadering, of als de eerste stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatshad door één stemgerechtigd lid. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de eerste stemming.

STATUTEN WIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 12.

1. De statuten van de verenging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, mits in de oproeping tot de vergadering is vermeld, dat statutenwijziging wordt voorgesteld. Een afschrift van het voorstel, waarin de wijziging woordelijk is opgenomen, moet tenminste vijf dagen voor de vergadering tot na afloop van de vergaderingsdag op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage hebben gelegen.

2. Het besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig is.

3. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen één maand opnieuw een algemene vergadering bijeengeroepen. In die vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige leden een besluit worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. De statutenwijziging treedt niet in werking voordat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 13.

1. Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is van toepassing al hetgeen in artikel 12, leden 1, 2 en 3 is bepaald.

2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.

3. Bij het besluit tot ontbinding beslist de algemene vergadering over de aanwending van een eventueel batig saldo van de vereffening ten behoeve van een charitatieve instelling.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 14.

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, dat geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met de wet of met de statuten.

2. Over alles, wat niet door de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement is geregeld, beslist de algemene vergadering.

 

Aldus vastgesteld in de buitengewone ledenvergadering de datum drie september negentienhonderd vier en tachtig. Akte opgemaakt twaalf september negentienhonderd vier en tachtig door notaris H.W. Pot te Putten.

Het bestuur;

G. Ligtermoet, voorzitter

H. Zegers, secretaris

W. Lubbersen, penningmeester

G. Boute, 2e penningmeester

M.H. Doppenberg, algemeen adjunct

==================

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1.

De aftreding van de bestuursleden geschiedt als volgt; het ene jaar treedt de voorzitter af, het volgende jaar de secretaris en de beheerder clubgebouw en het jaar daarop de eerste penningmeester en het algemeen adjunct.

 

Artikel 2.

Het bestuur is behalve met de dagelijkse leiding van de vereniging, belast met de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering.

 

VOORZITTER

a. De voorzitter leidt alle van het bestuur uitgaande vergaderingen. Hij stelt in overleg met de andere bestuursleden, plaats datum en uur vast. Hij draagt zorg voor de naleving van de statuten en reglementen van de bond en de vereniging, evenals van genomen besluiten. Hij draagt er zorg voor dat het beleid Bestuur wordt gepubliceerd in Putten Uit. Bij zijn aftreden, levert hij binnen veertien dagen alle onder zijn berusting zijnde goederen en bescheiden de vereniging betreffende in bij het bestuur. Bij ziekte of ontstentenis, neemt één van de overige bestuursleden de functie tijdelijk waar.

 

SECRETARIS

b. De secretaris is belast met:

1. Het bijhouden van notulen van alle van het bestuur uitgaande vergaderingen.

2. Het voeren van de verenigingscorrespondentie, waarvan hij kopie houdt.

3. Het verzorgen van het archief van de vereniging.

4. Het convoceren van deze vergaderingen.

5. Het regelen van de verkiezingen.

6. Het uitbrengen van het jaarverslag.

7. Hij tekent alle bescheiden, die rechten of verplichtingen van de vereniging tegenover derden treffen met één van de andere bestuursleden.

8. Bij ziekte of ontstentenis, neemt één van de overige bestuursleden de functie tijdelijk waar.

9. Bij zijn aftreden, levert hij binnen veertien dagen de gehele administratie, het gehele archief en alle onder zijn berusting zijnde goederen en bescheiden de vereniging betreffende in bij het bestuur.

PENNINGMEESTER

c. De penningmeester is belast met:

1. Het tegen afgifte van kwitantie, innen van alle, de vereniging toekomende gelden.

2. Het beheer van de gelden van de vereniging, waarvoor hij persoonlijk aansprakelijk is jegens de vereniging.

3. Het doen van betaling tegen deugdelijke kwijting.

4. Het samenstellen van een duidelijk verslag van ontvangsten en uitgaven betreffende het lopende boekjaar, ter behandeling op de algemene vergadering. Dit Financieelverslag, wordt, voorafgaand aan de algemene vergadering, gepubliceerd in Putten Uit.

5. De belegging van gelden, die niet voor direct gebruik nodig zijn, op de door het bestuur aangegeven wijze.

6. Het geven van alle gewenste inlichtingen en het ter inzage geven van alle boeken en bescheiden aan alle overige bestuursleden en aan de door het bestuur aangewezen personen.

7. Hij tekent alle bescheiden, die rechten of verplichtingen van de vereniging tegenover derden betreffen met één van de andere bestuursleden.

8. Bij ziekte of ontstentenis, neemt één van de overige bestuursleden de functie tijdelijk waar.

9. Bij zijn aftreden, levert hij binnen veertien dagen alle de vereniging toebehorende gelden en geldswaardig papier, alle boeken en bescheiden, mede alle andere onder zijn berusting zijnde goederen en bescheiden, de vereniging betreffende, in bij het bestuur.

 

Artikel 3.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld en wordt jaarlijks bij vooruitbetaling voldaan. Jeugdleden betalen een lagere contributie. Ereleden die lid zijn van de vereniging zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Zij blijven aangemeld als lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

 

Artikel 4.

De ringencommissaris is belast met de uitgifte van de ringen en dient een administratie betreffende bestellingen en uitgifte van de ringen te houden.

 

Artikel 5.

De penningmeester is verplicht de kascommissie te allen tijde inzage te verlenen. Indien tenminste drie leden controle verlangen, moet de kascommissie in bijzijn van de voorzitter, binnen veertien dagen controle uitoefenen.

 

Artikel 6.

Leden zijn verplicht wijzigingen zoals; adreswijzigingen en het bereiken van de leeftijd van 18 jaren tenminste veertien dagen voor het begin van de nieuwe maand op te geven aan de secretaris.

 

Artikel 7.

Indien een jeugdlid de leeftijd van 18 jaren bereikt, dan dient hij het meer verschuldigde bedrag aan contributie te voldoen aan de penningmeester.

 

Artikel 8.

Onder leden zoals omschreven in de statuten,  Artikel 2 lid 1a, wordt het volgende onderscheid gemaakt;

1. Lid ( inclusief lidmaatschap van de NBvV)

2. Gast lid (reeds NBvV lid van een zuster vereniging)

3. Putter lid. (zonder lidmaatschap van de NBvV)


Artikel 8a:
Enkel leden onder artikel 8 lid 1 kunnen gekozen worden tot bestuurslid van de vereniging.

 

Artikel 9.

Op de rekening en verantwoording van de t.t.-commissie, voert de kascommissie controle uit. Zij doet hiervan verslag tijdens de algemene vergadering (jaarvergadering).

 

Artikel 10.

Wijzigingen van het huishoudelijk reglement kunnen alleen in de algemene vergadering (jaarvergadering) worden ingevoerd. Indien de leden wijziging aan willen brengen in het huishoudelijk reglement, dan dient het concept twee maanden voor de algemene vergadering (jaarvergadering) te worden ingediend bij het bestuur.

 

Artikel 11.

Jaarlijks wordt er een commissielid c.q. -leden benoemd. De commissie organiseert de o.t.t., waarbij de commissie te allen tijde verantwoording verschuldigd is aan het bestuur van de vereniging.

 

Artikel 12.

Alle huishoudelijke zaken voor wat betreft de onderlinge tentoonstelling, zijn geregeld bij bondsvoorschrift en het o.t.t.-reglement. Hier mag niet van afgeweken worden. Het o.t.t-reglement wordt door de algemene vergadering (jaarvergadering) vastgesteld.

 

Artikel 13.

De vereniging reikt aan een ieder die vijf en twintig, veertig en vijftig jaar contributie betaalt aan de N.B.v.V. (via de plaatselijke vereniging wordt dit gedaan) een erespeld uit.

 

Artikel 14.

Ieder lid dat wil deelnemen aan de onderlinge tentoonstelling, dient in het bezit te zijn van eigen kooien. Verenigingskooien zijn niet verkrijgbaar. (klapkooien worden door de vereniging beschikbaar gesteld)

 

Artikel 15.

Indien iemand een prijs wint met de grote verloting, en deze persoon kan het lot niet tonen bij de prijsuitreiking, dan wordt de prijs niet afgegeven. Deze prijs blijft twee maanden lang in het bezit van de vereniging. Na twee maanden wordt de prijs alsnog afgegeven aan de rechthebbende persoon die op het contralot staat vermeld. (dit artikel geldt niet indien iemand na kennisgeving de prijs niet afhaalt).

 

Artikel 16

Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert betrokkene zich met geldende regels m.b.t. privacy en verleent zij/hij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van de Putter, de NBvV en het uitoefenen van de vogelliefhebberij. Hij/Zij erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat de gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en bereikbaarheidsgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres door de Putter en de NBvV mogen worden gebruikt en Hij/Zij geeft daartoe expliciet toestemming om deze gegevens te gebruiken voor:

-administratieve- en contributieverwerking;

-toezending van uitnodigingen voor afdelingsbijeenkomsten;

-bestelling van ringen met een persoonsgebonden uniek kweeknummer;

-het beschikbaar stellen van gegevens t.b.v. een database voor het organiseren van een tentoonstelling.

 

Artikel 17

Het bestuur van de afdeling verplicht zich, middels een verantwoordelijk functionaris tot het ordentelijk bijhouden van de persoonsgegevens en het verwijderen van alle gegevens bij beëindiging van een lidmaatschap en onthoudt zich van het verspreiden van gegevens, anders dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

Artikel 18.

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de algemene vergadering.

Aldus vastgesteld op de algemene vergadering (jaarvergadering) van vier november negentienhonderd zeven en vijftig en laatstelijk gewijzigd op 3 februari tweeduizend en twintig.

 

Het bestuur:

G. Ligtermoet, voorzitter

C. van den Hoorn, secretaris

H. vd Bor, penningmeester

J. Reijersen, beheerder clubgebouw

G. vd Bor, algemeen adjunct.